Sight Glass


adca


sw12

Model SW12

Size 1/2” and 1” Screwed

Max Operating Pressure 12 bar

pdf

ใช้สำหรับตรวจสอบของไหลภายในท่อ นิยมติดตั้งหลังสตีมแทร็ปเพื่อดูการทำงานของแทร็ปในจังหวะปิดว่าสามารถปิดสนิทหรือไม่